57.1 F
Glendale
12/06/2021 Monday
2021

Archives

HIS 장로교회 (이현욱 목사) | HIS Church

801 E. Del Mar Blvd, Pasadena, CA 91106 (626) 318-6611

파사데나 장로교회 (이효섭 목사) | Pasadena Presbyterian Church

585 E. Colorado Blvd, Pasadena, CA 91101 (626) 793-2191 (ext. 230)

태평양 연합감리교회 (이도원 목사) | Pacific United Methodist Church

699 Monterey Rd, S. Pasadena, CA 91030 (213) 248-9297

충현선교교회 (민종기 목사) | Choong Hyun Mission Church

5005 Edenhurst Ave, Los Angeles, CA 90039 (818) 549-9191

예수사랑교회 (원치형 목사) | Jesus-Love Church

630 E. Acacia Ave, #7, Glendale, CA 91205 (818) 546-2483

은혜 한인연합감리교회 (한진호 목사) | Grace Korean United Methodist Church

211 S. Pacific Ave. Glendale, CA 91204 (818) 241-9352

온누리 교회 (김태형 목사) | All Nations Church

10000 Foothill Blvd, Lake View Terrace, CA 91342 (818) 834-7000

엘에이 지구촌교회 (이현수 목사) | LA Global Mission Fellowship

6235 Honolulu Ave. La Crescenta, CA 91214 (818) 822-7979

연합선교교회 (이상복 목사) | United Mission Evangelical Church

11135 Morrison St. N. Hollywood, CA 91601 (818) 985-0121

어노인팅교회 (이현수 목사) | Anointing Ministry Church

4441 La Crescenta Ave. La Crescenta, CA 91214 (818) 279-1262